ABSD

Selasa, 4 Disember 2012

Kata hikmat...

Orang yang berjaya ialah orang yang melakukan tindakan yang tidak mampu diimaginasikan oleh orang lain, malah tidak mampu dilakukan oleh orang besar sekalipun Sambung Baca: http://anizyn.blogspot.com/2010/01/koleksi-kata-kata-hikmat-hikmah.html#ixzz2E0acXwEq

Selasa, 20 November 2012

PENDIDIKAN ABAD KE 21PENDIDIKAN ABAD KE-21
Aristotle pernah menyatakan bahawa nasib sebuah empayar bergantung kepada pendidikan belia. Segala kekuatan atau kelemahan yang diperhatikan dalam masyarakat berkait rapat dengan jenis pendidikan yang kita beri kepada pemuda-pemudi kita. Selanjutnya, apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ‘Education is that which remains, when one has forgotten all that he learned in school’? (Pendidikan adalah apa yang tertinggal, setelah seseorang lupa apa yang dipelajari di sekolah.) Bukankah kenyataan itu bersifat ironik? Barangkali kenyataan itu mengingatkan kita bahawa pendidikan bukan setakat mengisi ilmu ke dalam kepala murid seperti kita mengisikan air ke dalam baldi. Sebaliknya, lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang, pendidikan seharusnya mengupayakan seseorang dengan sikap, kemahiran dan ilmu (ASK-Attitude, Skill and Knowledge) untuk melakukan sesuatu perkara-perkara yang perlu dan patut dilakukan dalam konteks persekitaran yang sentiasa berubah dan semakin menjadi ‘rata’ (The World is Flat, Thomas L. Friedman).
Mengikut Laporan UNESCO (Report Of The International Commission On Education For The Twenty First Century), pendidikan yang berterusan sepanjang hidup harus berasaskan empat tonggak, iaitu: ‘Learning to know’ (belajar untuk tahu); ‘Learning to do’ (belajar untuk buat); ‘Learning to live together’ (belajar untuk hidup bersama) dan ‘Learning to be’ (belajar untuk menjadi). Pada peringkat asas, pendidikan seharusnya dapat memberi seseorang kanak-kanak pendedahan kepada pengetahuan yang luas dan pelbagai sebelum dispesifikkan secara mendalam dalam bidang-bidang tertentu. ‘Belajar untuk tahu’ membantu seseorang membina satu spektrum ilmu yang membolehkan dia memilih bidang yang sesuai dengan lebih jitu. Ilmu di sini juga merangkumi cara belajar—sesuatu kemahiran yang begitu diperlukan untuk memudahkan seseorang menikmati peluang-peluang belajar yang begitu banyak dari pelbagai sumber. Ilmu yang diperoleh harus seiring dengan kemahiran untuk melakukan tugasan berasaskan ilmu itu. ‘Belajar untuk buat’ bukan dihadkan kepada kemahiran operasi atau mekanikal sahaja tetapi merangkumi kompetensi-kompetensi seperti kebolehan untuk menangani situasi-situasi yang tidak dijangka, kerja berpasukan, menyesuaikan diri dalam pelbagai konteks sosial dan kerja.
Kita semua perlu kerap mengingatkan diri kita sendiri bahawa, tidak kira betapapun perbezaan kita dari segi bangsa, agama, status sosial, ekonomi, politik atau aspek-aspek yang lain, kita hidup di atas planet yang sama. Lambat –laun, suka atau tidak suka, secara langsung atau tidak langsung, masalah orang lain akan menjadi masalah kita juga. Berjaya atau tidak sistem pendidikan untuk melatih ‘belajar untuk hidup bersama’ jelas dilihat dari hal-ehwal semasa yang berlaku di sekitar kita. Satu sistem pendidikan, dari penggubalan dasar, pembentukan struktur pentadbiran, perjawatanan, sehingga ke pelaksanaan di peringkat sekolah, dengan sendirinya menjadi satu model (sama ada baik atau tidak) kepada pendidikan yang berunsurkan ‘belajar untuk hidup bersama’ . Usaha membawa pendidikan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi dapat diperhatikan dari aspek pemupukan saling kesefahaman antara satu sama lain, apresiasi kepada keperluan saling bergantung (interdependence), pengurusan konfik dengan semangat saling menghormati nilai-nilai pluralistik dan saling kesefahaman yang mementingkan keharmonian. Di peringkat sekolah, pemupukan nilai dan kemahiran tersebut perlu digiatkan melalui pendekatan yang lebih holistik. Dalam konteks ini, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat secara umumya, ada peranan untuk membimbing mereka yang terperangkap di dalam konflik kefahaman antara apa yang dipelajari dengan realiti. Mereka perlu diberi keyakinan bahawa konflik itu lebih merupakan persepsi yang diakibatkan oleh prejudis dan akan menjadi berkurangan apabila mereka membesar dan memperoleh lebih banyak ilmu. Keyakinan positif ini harus diberi, tidak kira tahap keyakinan diri kita, demi untuk mencipta satu masa depan yang lebih cerah apabila kita semua benar-benar dapat hidup bersama.
Selanjutnya, ‘belajar untuk menjadi’ menuntut satu usaha pendidikan yang gigih ke arah membangunkan modal insan yang mempunyai keperibadian yang halus, boleh bertindak dengan lebih autonomi, berkebolehan membuat penilaian atau pertimbangan yang lebih adil, rasional dan jitu, mempunyai tanggungjawab kendiri yang lebih tinggi dan membolehkan potensi individu seseorang itu berkembang dengan optimum. Sekali lagi, perkara ini merupakan satu usaha padu yang mencabar, yang memerlukan koordinasi semua pihak dan semua peringkat yang koheren dan realistik. Kualiti pemimpin dan guru menjadi penentu kejayaan yang penting. Juga, semua sekolah mempunyai unsur-unsur yang berlainan yang kadang-kadang menyebabkan kaedah acuan ala kilang tidak terlaksana. Tahap ‘autonomi’ yang berpatutan diberi kepada sekolah akan mempengaruhi usaha untuk menyemaikan budaya pemikiran kreatif, kritis dan inovatif dalam kalangan murid melalui program mengikut acuan tersendiri.Saling kesefahaman tentang hakikat ini dan pengupayaan yang dibenarkan di sekolah akan memudahkan poses ‘belajar untuk menjadi’. Perkara ini perlu ditegaskan kerana kejayaan ‘belajar untuk menjadi’ amat dipengaruhi oleh suasana yang kondusif yang memberi ruang dan peluang untuk pekembangan individulistik dan tanpa melalui ‘centralised mass command’ yang terlalu kerap.
Akhir sekali, yang paling mencabar ialah bagaimana merealisasikan segala yang dinyatakan di atas supaya ilmu pengetahuan diterjemahkan kepada amalan, amalan dijadikan budaya, budaya membawa kejayaan, seruan menjadi realiti. Apa yang kurang daripada itu ialah retorik sahaja.
Sumber: http://thinkingallowed1.blogspot.com/

Ahad, 18 November 2012


Guru Abad ke -21

Pengenalan

Profesion guru pada zaman kini mempunyai beban tugas yang begitu mencabar. Menurut Arend(2001) telah menyatakan bahawa guru-guru pada era teknologi maklumat mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam proses pengajaran dan berperanan untuk membentuk yang akan diterima oleh pelajar.

          Guru yang baik akan mampu mengalas tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, guru yang tidak bertanggungjawab akan mengabaikan amanah yang diberikan dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru-guru dalam abad ke-21 perlu memiliki kekuatan minda, ketangkasan daya cipta, kemantapan idealism dan kekuatan diri. Profesioanlisme dan disiplin kendiri yang positif akan menjadi paksi utama kepada budaya kecemerlangan kerjaya seorang guru( Mohd Najib:1999)

Ciri-ciri guru  Abad ke - 21

1.       Mahir  dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(TMK).

Ø  Bersikap terbuka dengan melihat teknologi sebagai perkara yang positif dan melengkapkan diri dengan ilmu berasaskan teknologi  menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi dalam pelbagai bidang.

2.       Mahir dan berketrampilan dalam pedagogi ( Pengajaran & Pembelajaran)

Ø  Pengetahuan guru dalam menterjemahkan pengetahuan isi kandungan secara pedagogikal yang berkesan dengan memahami konteks persekitaran bilik darjah berdasarkan pengetahuan guru dalam pengetahuan isi kandungan subjek, pengetahuan pedagogi subjek, pengetahuan ciri terhadap pelajar, dan kepercayaan terhadap  pendekatan P&P yang digunakan.

Ø  Cara penyampaian secara berkesan terhadap sesuatu idea, analogi kukuh, illustrasi menarik, contoh tepat dan munasabah, penerangan jelas, dan bermakna amat penting  agar isi pelajaran dapat difahami pelajar dengan mudah.

Ø  Pengetahuan pedagogi bukan berdasarkan kepada pengalaman ataupun pengetahuan yang  terlalu bergantung dengan guru( teacher-centred). Sebaliknya, guru perlu bijak untuk mengadaptasikan pedagogi berbantukan komputer untuk memberi kesan positif terhadap perkembangan dan pencapaian pelajar.

3.       Mengikuti perkembangan Dasar dan Isu pendidikan.

Ø  Seseorang guru yang berpengetahuan akan sentiasa mengikuti perkembangan yang   berlaku khususnya perkembangan tentang dasar serta isu-isu berkaitan dengan  pendidikan yang akan memberi impak kepada profesion perguruan serta perjalanan proses  pengajaran dan pembelajaran.

Ø  Dasar-dasar seperti dasar sains dan teknologi (sekolah berasaskan ICT) perlu diteliti dan difahami bagi membentuk guru yang berwibawa sekali gus membantu  kepada melahirkan generasi yang berkualiti dan berkemahiran.

Ø  Guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan terhadap kajian lepas  dan terkini   bagi mengemaskini pengetahuan dan kemahiran  p&p guru.  Guru boleh mengaplikasikan teknologi maklumat(ICT) semasa p&p melalui Program SLE ( Smart Learning Environment) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan guru  terhadap penggunaan ICT.

4.       Menguasai pelbagai bidang.

Ø  Penting bagi seseorang pendidik untuk sentiasa bersedia menguasai ilmu bagi menjadikan diri mereka relevan dan sesuai dengan perubahan yang berlaku. Ini kerana guru yang mempunyai kombinasi beberapa ilmu pelajaran lebih baik berbanding dengan guru yang cuma menjurus kepada satu bidang sahaja.

Ø  Bagi memastikan seseorang pendidik (guru) itu mampu menguasai pelbagai bidang, mereka (guru) hendaklah mengamalkan pembelajaran berterusan supaya guru sentiasa mengikuti perubahan yang berlaku dan menjadikan diri sentiasa bersedia   menghadapi pelbagai cabaran.

5.       Menerapkan Nilai-nilai Murni( Akhlak)

Ø  Di samping pendedahan kepada teknologi, seseorang guru itu juga harus menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila di dalam hubungan    sesama masyarakat. Guru harus memounyai sifat dan kualiti peribadi, professional dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik  dengan sempurna.  Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar.


Ciri-ciri Guru berkualiti:

ü  Bertindak Menyebar ilmu
ü  Bertindak sebagai Pembentukan nilai ‘ Role Model’
ü  Bertindak sebagai pengamal budaya ilmu
ü  Mengamalkan kemahiran professional
ü  Bersifat professional dan peka dengan segala perkembangan pendidikan
ü  Mengamalkan pengajaran efektifKhamis, 11 Oktober 2012

                                          Contoh peta minda

peta minda


Nota Peta Minda oleh Tony Buzan

Peta Minda lazimnya bermula dengan satu imej di tengah-tengah kertas sama ada menggunakan lakaran tangan mahupun perisian komputer. Daripada imej tengah atau konsep pusat, ia memancar keluar seakan-akan cabang-cabang pokok ataupun urat-urat darah yang mengalir dari jantung. Cabang-cabang atau urat-urat itu melambangkan apa yang terkandung di dalam fikiran anda.

Menurut Tee et al. (b) (2009), peta minda adalah suatu lakaran yang mempunyai tajuk  atau tema di bahagian tengahnya dan beberapa garisan yang dikembangkan dari sekelilingnya untuk menggambarkan idea-idea penting serta dengan cabang-cabang kecil ini sebagai huraiannya.  Peta minda adalah sangat sesuai digunakan untuk membuat nota pada sesebuah topik untuk suatu mata pelajaran berdasarkan prinsip penggunaannya.  Selari dengan tujuan peta minda iaitu ia membolehkan pelajar mencatat nota dengan mudah serta mengingat sesuatu dengan mudah di samping menggabungkan serta menyeimbangkan kegunaan otak kanan dan otak kiri semasa belajar.  Maka, peta minda adalah amat sesuai dan tepat bagi tujuan kajian ini agar pelajar dapat membuat, menyimpan dan mengulangkaji nota dengan baik dan berkesan.
Tidak hanya terhad kepada satu-satu subjek pembelajaran, Peta Minda sesuai diaplikasikan dalam apa juga bidang, baik untuk matematik, geografi, sejarah mahupun bagi tujuan menilai sesuatu situasi dan masalah.
Selain diaplikasikan oleh golongan masyarakat normal, Buzan turut menyarankan agar teknik Peta Minda diperkenalkan kepada kelompok masyarakat istimewa. Golongan yang mengalami masalah pembelajaran seperti disleksia dan autistik didapati lebih mudah menyerap sesuatu tugasan setelah didedahkan kepada teknik tersebut. Lebih-lebih lagi dalam membuka fungsi kedua-dua belah otak mereka.

Buzan yang dilantik sebagai Resident Thinker di Kolej Wellington, Britain, menyatakan Peta Minda boleh diperkenalkan kepada anak seawal usia setahun. Malah, teknik tersebut dikatakan telah dipraktikkan oleh si kecil sejak dalam kandungan ibu.

Hari ini, teknik tersebut digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat di serata dunia termasuk syarikat-syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500. Dengan 98 buah buku nukilannya yang mencecah jualan jutaan naskhah di seluruh dunia, Buzan kini boleh tersenyum puas.
Menerusi kejayaan bukunya yang diterbitkan di lebih 150 buah negara dan diterjemahkan ke dalam 30 bahasa, siapa lagi yang layak digelar guru pembangunan otak dan kreativiti jika bukan Buzan.

Peta minda telah digunakan sejak berzaman untuk tujuan pembelajaran, percambahan fikiran, ingatan, pemikiran visualisasi dan penyelesaian masalah oleh para pendidik, jurutera, pakar psikologi dan orang ramai secara umumnya.  Menurut Buzan (2003), peta minda digunakan dalam pelbagai bentuk dan aplikasi termasuklah dalam bidang pembelajaran dan pendidikan di mana sering kali ia diajar sebagai “jaring” atau “penjaringan”, merancang dan pengilustrasian dalam kejuruteraan.  Jikalau dibandingkan dengan peta konsep yang dibangunkan oleh pakar pembelajaran pada 60-an, peta minda adalah menyerupainya tetapi ia adalah lebih ringkas, berjejari dengan hanya ada satu kata kunci dari pusatnya.  
Peta minda dapat diaplikasikan ke atas individu, keluarga, pendidikan dan situasi perniagaan, mencatat nota, sumbangsaran (dalam mana idea-idea dimasukkan ke dalam peta berjejarian dari pusat, di mana pengumpulan dan pengorganisasian dilakukan pada tahap seterusnya), merumuskan, mengulangkaji dan menjelaskan pemikiran secara umum.  Sebagai contoh, seseorang dapat sambil mendengar kuliah dan mencatat nota dengan menggunakan peta minda untuk isi dan kata kunci terpenting.  Seseorang juga dapat menggunakan peta minda sebagai suatu teknik memori atau mengeluarkan idea yang kompleks.  Peta minda juga digalakkan sebagai suatu kaedah untuk digunakan bersama ketika sesi mencetuskan kreativiti berasaskan pensil warna.

Peta minda dapat dilukis dengan menggunakan tangan, sama ada sebagai ”nota kasar”, sebagai contoh, ketika menghadiri kuliah atau mesyuarat.  Peta minda juga dikenali sebagai “Swiss army knife for the brain” adalah satu teknik mengambil nota yang telah diguna oleh lebih daripada 250 juta individu di seluruh dunia. Pada masa yang sama, penggunaan peta minda juga amat luas dalam dunia pendidikan dan perniagaan (Buzan, 2002).

Matlamat Buzan adalaah untuk membolehkan “Manual operasi Otak Manusia” dimiliki oleh seramai individu yang mungkin di seluruh dunia.  Kejayaan usaha ini kian dicapai menerusi ucaptama, media, penerbitan (lebih daripada 90 tajuk setakat ini), perisian dan pusat-pusat latihan kursus Buzan.

Tony Buzan adalah pencipta kepada peta minda, alat berfikir yang paling berkuasa.  Pengarah Microsoft iaitu Bill Gates mengenal pasti kepentingan peta minda dalam artikelnya bertajuk “The road ahead – how mind mappers are taking our information democracy to the next stage” ... “ satu generasi perisian peta minda baru mampu diguna sebagai asas templet digital untuk bantu menghubungkait dan mensintesis idea dan data, justeru mencipta pengetahuan baru. Peta minda adalah satu teknik mengrafik yang sungguh berkuasa di mana ia mampu membekalkan kunci universal ke atas membuka potensi pemikiran seseorang.  Peta minda mengikat kepelbagaian kemahiran berhubung penggunaan korteks yang melibatkan perkataan, imej, nombor, logic, muzik, warna, kepekaan ke atas ruang dengan berkesan.  Selain itu, ia juga memberi kebebasan kepada individu menjelajahi kemampuan otak yang tiada batasannya.  Peta minda boleh diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan di mana ia mampu meningkatkan pembelajaran dan
pemikiran seseorang individu, justeru menggalakkan perkembangan diri.

Penciptaan peta minda bermula pada akhir 1960-an oleh Tony Buzan yang kini digunakan oleh jutaan individu di seluruh dunia.  Peta minda digunakan oleh semua golongan daripada yang sangat muda hingga kepada yang sangat tua di mana mereka ingin menggunakan pemikiran dengan lebih berkesan.

TUJUAN
Tujuan peta minda adalah untuk membolehkan pelajar:
(i) Mencatat nota dengan mudah.
(ii) Merancang sesuatu seperti penulisan karangan, persembahan, ucapan, projek dan sebagainya.
(iii) Mengingat sesuatu dengan mudah.
(iv) Menggabungkan dan menyeimbangkan kegunaan otak kanan dan otak kiri semasa belajar.

KEGUNAAN DAN KENPENTINGAN PETA MINDA
Terdapat banyak kegunaan peta minda.  Peta minda berfungsi sebagaimana otak berfungsi – di mana ia tidak berfungsi secara linear.  Ingatan adalah dalam bentuk saling berkait dan tidak linear.  Sebarang idea mungkin mengandungi beribu hubung kait dalam otak.  Selain itu, peta minda membolehkan hubung jalinan disimpan dan dipertingkatkan dalam pemikiran. Minda mengingati kata kunci dan imej dan bukannya ayat.  Peta minda hanya menggunakan kata kunci dan imej, justeru membenarkan maklumat yang banyak dimasukkan ke dalam sehelai kertas.  Oleh kerana peta minda bercirikan visualisasi dan memperlihatkan hubung kait antara kata kunci, maka ia adalah lebih mudah diimbas kembali berbanding nota berciri linear.  

Mencatat bermula dari pusat kertas membenarkan seseorang mencatat ke semua arah berbanding dari hujung atas kiri.  Pengurusan peta minda menggambarkan bagaimana otak manusia mengurus idea.  Peta minda adalah mudah dirujuk.  Pada masa yang sama, merujuk secara berulang mengukuhkan ingatan.  Cara terbaik dalam membuat rujukan adalah dengan melakukan imaginasi ke atas kandungan peta minda, kemudian baru merujuk kembali kepada peta minda jika terdapat sebarang kekaburan.  Individu dapat mengingat pada perkara yang mudah dilihat.  Peta minda membenarkan individu mencatat kata kunci yang mudah dilihat secara visual dengan berkesan.
Kepentingan peta minda dapat dihubungan dengan perkara di bawah: 
(a) Menghasilkan Nota
Setiap kali maklumat dicatat, peta minda mampu menguruskannya dalam bentuk ringkas yang mudah diasimilasi dan diingati otak.  Peta minda boleh digunakan untuk membuat nota bagi sebarang sumber – buku, kuliah, syarahan, taklimat, bahan bacaan, mesyuarat, temu bual dan perbualan telefon.
(b) Ingat Kembali
Setiap kali maklumat diimbas kembali dari ingatan, peta minda membenarkan idea yang lintas pada fikiran dicatat dengan pantas dalam keadaan terurus.  Catatan yang dilakukan tidak perlu dalam bentuk ayat penuh.  Peta minda berfungsi pantas dan berkesan dalam aktiviti imbas kembali nota kuliah, kandungan bahan bacaan dan perkara yang telah diulangkaji.
(c) Kreativiti
Setiap kali seseorang ingin mencetuskan suatu idea berdasarkan kreativitinya, peta minda membebaskan pemikirannya daripada pemikiran linear dan membolehkan idea-idea baru bercambah dengan baik.  Pengguna peta minda harus menganggap setiap item di dalam peta minda adalah pusat kepada peta minda yang baru.
(d) Penyelesaian Masalah
Setiap kali seseorang berhadapan dengan permasalahan – sama ada dalam bidang profesional atau peribadi – peta minda membantu individu untuk mengenal pasti isu-isu dan hubung kait antara satu sama lain.  Selain itu, ia juga membantu individu mendapatkan gambaran keseluruhan dengan pantas di samping mengesan perbezaan ke atas aspek situasi dan kepentingannya.
(e) Perancangan
Setiap kali seseorang merancang sesuatu, peta minda membantu individu memperolehi dan mengurus semua maklumat berkaitan dengan mudah.  Peta minda boleh digunakan untuk merancang sebarang penulisan sama ada dari surat hingga ke skrip lakonan, mahu pun buku.  Di samping itu, peta minda juga boleh digunakan untuk merancang suatu mesyuarat, aktiviti harian, pelancongan, kerangka karangan, penulisan makalah, laporan dan persembahan.
(f) Pembentangan
Peta minda membantu seseorang menyediakan topik dan urutan semasa ingin membuat suatu pembentangan.  Peta minda bukan sahaja membantu dalam mengurus idea-idea dengan nyata, malah memberi satu gambaran menyeluruh secara visual dalam pemikiran tanpa merujuk kepada helaian kertas.  Peta minda sangat membantu dalam membuat persembahan seperti laporan, kertas kerja, hasil perbincangan dan sumbangsaran.
(g) Penggunaan otak kiri dan kanan serentak
Peta minda berupaya menggabungkan dan mengimbangkan penggunaan otak kanan dan otak kiri semasa belajar.

(h) Membuat sinopsis
Peta minda dapat merumuskan pelbagai bahan bacaan ke dalam bentuk sinopsis atau ringkasan yang padat dan lengkap.  Antara bahan bacaan yang sering kali dirumuskan adalah seperti buku, novel, cerpen dan puisi.

PENGGUNAAN PETA MINDA DI SELURUH DUNIA
Peta minda digunakan oleh pelbagai golongan seperti pelajar, pendidik, peniaga, jurutera dan lain-lain di seluruh dunia termasuklah Malaysia, Singapura, China, Vietnam, Korea, Japan, England, Ireland, Hong Kong, Mexico, Algeria, Thailand, Indonesia, India, Afrika, Australia, Filipina, Arab Saudi, Bahrain dan lain-lain.  

Isnin, 8 Oktober 2012

MODEL ASSURE


Perancangan dalam P&P

Reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru merancang, memilih dan menilai media pengajaran. Bagi melaksanakan tugas ini , guru boleh mengaplikasikan beberapa model yang sesuai.

Sesuatu pengajaran yang terancang rapi akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Pengajaran berasaskan media tidak terkecuali memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun.

Perancangan yang dimaksudkan ialah susun atur pengajaran agar pembelajaran dapat berlaku secara berstruktur. Gagne (1985) menyatakan pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang secara berperingkat. Justeru itu penyampaian pengajaran perlu disusun secara berperingkat-peringkat.

Peringkat-peringkat berkenaan adalah:
Ø  Tarik perhatian pelajar.
Ø  Beritahu objektif pembelajaran.
Ø  Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar.
Ø  Sampaikan isi pelajaran/ bahan pengajaran dan pembelajaran.
Ø  Bimbing pembelajaran pelajar.
Ø  Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.
Ø  Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.
Ø  Taksir pencapaian pelajar.
Ø  Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.
Model ASSURE dapat membantu guru merancangan pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaanmedia.

Model ASSURE memberi fokus kepada perancangan pengajaran pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah. Model ini dapat membantu guru merancangan pengajaran berasaskan media dalam bilikdarjahmasing-masing.


Model ASSURE

Aplikasi model ASSURE mengandungi enam langkah yang dapat menjamin kejayaan.

http://1.bp.blogspot.com/-CCUN5Kpzfrk/Tgrk7VKXWHI/AAAAAAAAAHE/3-cxCmRCUnU/s200/ASSURE.aspx
Ø  Analyse Learners (Analisis Pelajar)
Ø  State Objectives ( Nyatakan objektif/hasil pembelajaran)
Ø  Select methods, media and materials ( Pilih kaedah, media dan bahan sumber)
Ø  Utilize media and materials ( Guna media dan bahan sumber)
Ø  Require learner participation (Libatkan pelajar dalam pembelajaran)
Ø  Evaluate and revise (Nilai dan semak semula)
1.Analisis Pelajar
Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar.adalah penting ntuk membantu kita merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut:
Ø  Ciri-ciri umum pelajar.
Ø  Pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
Ø  Gaya belajar

Ciri-ciri umum pelajar
Ciri umum pelajar termasuklah umur, tahun, kelas, aliran, jantina penempatan/daerah/kawasan, budaya dan seumpamanya
Pemilihan kaedah, sumber dan bahan dapat disesuaikan dengan jenis pelajar yangdikenalpasti. Pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasanya dapat dibantu pembelajarannya melalui penggunaan gambar, bahan konkrit dan aktiviti tanpa media cetak.

Pengetahuan sedia ada
Setiap pelajar mempunyai pengalaman yang berbeza. Analisis pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada pelajar. Guru boleh mengenalpasti pengetahuan sedia pelajar melalui ujian pra unit yang akan dipelajarinya, mengkaji pencapaian pembelajaran unit terlebih dahulu, mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas. Apabila guru ada maklumat tentang pengetahuan dan pengalaman pelajar tentang topik  yang akan dipelajari, mudahlah bagi guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaran dan kaedah yang sesuai yang akan digunakan.

Gaya Pembelajaran Pelajar
Pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai pembelajaran. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Model Dunn dan Dunn, model Honey dan Mumford, dan model Mutiple Intelligence Gadner adalah beberapa contoh model gaya pembelajaran pelajar. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses maklumat, membentuk persepsi merupakan faktor motivasi dan tingkah laku belajar.

2. Nyatakan Objektif/Hasil Pembelajaran
Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan secara jelas.Ini adalah sebagai hala tuju pengajaran dan pembelajaran.Penekanan kepada apa yang pelajar boleh buat selepas menjalani proses pembelajaran. Oleh itu objektif mesti spesifik.

Pernyataan objektif dapat membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai. Dengan itu guru dapat menentukan langkah aktiviti pemgajaran dan pembelajaran. Guru tidak mungkin dapat menilai pencapaian pelajar tanpa menyatakan objektif terlebih dahulu.

Dalam hal ini, pernyataan objektif yang baik mengandungi empat kriteria berikut:
 1. Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar)
 2. Apakah yang hendak dicapai? (Apakah bentuk pelakuan baru)
 3. Bagaimana hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan)
 4. Apakah tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)

Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar)

Kumpulan sasar yang dimaksudkan ialah pelajar. Pembelajaran akan berlaku sekiranya pelajar terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara mental ataupun fizikal.

Apakah yang hendak dicapai? ( Apakah bentuk perlakuan baru)

Apakah yang hendak dicapai adalah merujuk kepada pelajar.Tingkah laku yang dinyatakan dalam objektif pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang dapat dilihat dan diukur pencapaiannya. Tingkah laku ini juga hendaklah yang wajar dan berasas situasi sebenar.Antara perkataan yang sesuai digunakan ialah:
Ø  melakar
Ø  menamakan
Ø  meramal
Ø  membaca
Ø  menjawab
Ø  melukis
Ø  menilai
Ø  melabel
Ø  menjelas

Situasi dan Syarat Perlakuan

Apakah syarat pelakuan? Pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran hendaklah termasuk syarat bagaimana tingkahlaku itu baru yang dapat diperhatikan.Penyataan syarat pencapaian objektif ini dapat membantu guru menyediakan suasana, langkah pengajaran dan pembelajaran

Bagaimana hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan)

Situasi atau syarat pelakuan bermaksud penyataan pencapaian syarat objektif dapat membantu guru menyediakan suasana, langkah-langkah pembelajaran dan media yang sesuai.

Aoakah tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)

Darjah pencapaian minimum atau standard pencapaian merujuk kepada darjah ketepatan, kualiti atau kuantiti tingkah laku, tempoh masa yang ditetapkan dan sebagainya.Penyataan pengukuran pencapaian ini akan membolehkan guru menyediakan tindak susulan bagi membantu pelajar yang belum mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti pemulihan dan juga aktiviti pengayaan. Penulisan tahap pencapaian boleh dalam bentuk kualitatif atau kuantatif. Contoh penulisan objektif pengajaran dan pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat melabel nama negeri-negeri yang diketuai oleh sultan pada lakaran peta Malaysia sekurang-kurannya 7 dari 9 negeri dengan betu.
Menamakan secara lisan sekurang-kurangnya tujuh negeri di Malaysia yang mempunyai sultan.

3. Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan Sumber

Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan terancang. Proses pemilihan tersebut merangkumi aspek-aspek berikut:
Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai.
Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih.
Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran.
Menurut Mc Alpine & Wetson (1994) dipetik oleh Hwinich et al (1999), untuk memilih bahan sumber yang sesuaim soalan-soalan berikut perlu ditanya.
Adakah bahan ini menepati kurikulum?
Adakah isipelajaran menepati kurikulum?
Adakah laras bahasanya jelas?
Adakah bahan ini menarik dan dapat memotivasikan pelajar?
Adakah bahan ini dapat menarik penglibatan pelajar?
Adakah bahan ini berkualiti?
Adakah bukti yang menunjukkan bahan ini berkesan?
Adakah bahan ini bebas daripada iklan dan kecenderungan memihak?
Adakah ada panduan pengguna?

Memilih bahan sumber sedia ada yang menepati kriteria dan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat menjimatkan masa.

4. Gunakan Media dan Bahan Sumber
Langkah seterusnya ialah bagaimana media dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar. Bagi memastikan kejayaan penggunaan media dan bahan, sumber tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru.

Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Guru hendaklah mengkaji/menyemak/menonton bahan sumber yang telah dipilih sebelum digunakan. Ini dapat membantu guru memastikan bahan tersebut benar-benar sesuai dengan kumpulan pelajar objektif pengajaran dan pembelajaran.

*      Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas.
*      Sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran.
*      Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar.

5. Libatkan pelajar dalam pembelajaran

Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar melakukan aktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori behavioris dan juga teori kognitif. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Latihan dalam bentuk perbincangan, latih tubi, latihan bertulis, permainan bahasa dan sebagainya dapat terus mengekalkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.


Penyediaan media dan bahan sumber yang sesuai sebenarnya dapat membantu dan mengekalkan pengelibatan pelajar dalam ptoses belajar, Gambar foto, slaidm gambar bersiri, video dapat mencetuskan perbincangan dalam kumpulan, dapat menjana idea dan juga aktiviti penyelesaian masalah.


6. Nilai dan Semak Semula

Ini merupakan langkah terakhir dalam Model ASSURE. Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspekpenilaian aiitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar.


JAWAPAN
1. Terdapat enam langkah dalam model ASSURE.Senaraikan langkah-langkah tersebut.
Pilih dua langkah daripadanya dan huraikan secara terperinci langkah-langkah berkenaan. Huraian hendaklah disertakan contoh yang sesuai dengan subjek pengkhususan anda.
Enam langkah dalam model ASSURE.
A = Analyse learner (Analisis pelajar).

S = State objectives (Nyatakan objektif).

S = Select, modify or make media (Pilih Kaedah, Media dan Bahan)

U = Use media (Gunakan media)

R = Require learner response (Perlukan tindak balas pelajar).

E = Evaluate materials (Menilai dan menyemak semula bahan).

A = Analyse learner (Analisis pelajar).


Terdapat 3 perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:

(a) Ciri-ciri umum
 • Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.
(b) Kompetensi khusus
Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran.


(c) Gaya pembelajaran 

Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Tabiat Pemprosesan Maklumat
Urutan Konkrit pengalaman secara “hands-on” mengikut urutan logikal
Buku Kerja
Pengajaran Terancang (PI)
Tunjukcara
Pendekatan Makmal berstrutur
Urutan Abstrak -pelajar mampu mendekod maklumat verbal & simbolik dengan mudah
Persembahan Verbal (reading presentation)
Mendengar persembahan
Rawak Konkrik menjurus kepada pendekatan cuba jaya (TNE)
Permainan
Simulasi
Projek pembelajaran kendiri
Kaedah penemuan
Rawak Abstrak – tangapan makna (pemahaman) dari persembahan perantara (manusia) dan respons pada nada dan gaya penyampai
Perbincangan kumpulan
Kuliah dengan sesi soal jawab
Video
Televisyen
S = Select modify or make media (Pilih Kaedah, Media dan Bahan)Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran.

a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran.
Sesuatu sesi pengajaran kemungkinan mengambil kira dua atau lebih kaedah untuk melayani tujuan yang berlainan dalam perkembangan pelajaran. Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.

b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.
Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
 • Sepadan dengan kurikulum
 • Maklumat tepat dan terkini
 • Bahasa yang jelas dan tepat
 • Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar
 • Menggalakkan penglibatan pelajar
 • Mempunyai teknikal kualiti yang baik.
 • Terdapat bukti keberkesanannya
 • Bebas daripada bias.
 • Mempunyai buku panduan yang lengkap.


(c) Mereka bentuk media
Bagi mereka bentuk media, ia terdiri daripada:
 • Media sedia ada
 • Ubah suai media yang sedia ada
 • Mereka bentuk media yang baru

Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.
Objektif
Pelajar
Kos
Kepakaran teknikal
Peralatan
Fasiliti
Masa

Gunakan Media dan Bahan

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik:
 1. Preview bahan
 2. Sediakan bahan
 3. Sediakan persekitaran
 4. Sediakan pelajar
 5. Sediakan pengalaman pembelajaran

2. Anda hendak menyediakan satu rancangan persediaan mengajar bagi satu topik pelajaran subjek anda. Sediakan dua objektif pengajaran pembelajaran setelah menganalisis ciri-ciri pelajar.
Objektif pembelajaran
a. Objektif pembelajaran mungkin diambil dari sukatan pelajaran, panduan kurikulum atau buku teks.

b. Penentuan objektif adalah berdasarkan kepada peringkat prestasi atau hasilan yang ingin dicapai, keadaan dan kriteria atau darjah pencapaian yang dihajati.
Contoh: Diberi satu keratan akhbar yang mengandungi 200 patah perkataan (Keadaan/syarat pembelajaran), boleh membaca keratan akhbar tersebut (Prestasi) dengan lancar dan jelas (Kriteria/darjah pencapaian).


Objektif Pembelajaran Ikan Hiasan Tahun 5
Di akhir pembelajaran ini pelajar berupaya :

1. Mengenal, melabel bahagian luar ikan dan menyenarai spesis ikan hiasan tropika
2. Memilih ikan hiasan untuk dipelihara.
3. Mengenal, memilih dan menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium.

4. Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan.
5. Mengenal pasti kandungan mutu air.
6. Mengenal pasti simptom penyakit biasa pada ikan hiasan.
7. Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium.

3. Pilih media yang sesuai bagi topik yang berkenaan. Berikan rasional pemilihan tersebut,
Seseorang guru harus tahu dan bijak untuk memilih media pengajaran, faktor-faktor berikut perlu diberikan perhatian:
1. Kesesuaian
2. Peringkat penerimaan/kefahaman
3. Pemerolehan
4. Harga
5. Mutu

Profesionalisme seseorang guru dapat dipertingkatkan dengan pelbagai cara. Salah satu daripada caranya ialah dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan menggunakan media pengajaran semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Banyak kajian dan penyelidikan telah dijalankan di dalam dan luar Negara mengenai faedah dan kepentingan media pengajaran dalam pendidikan seperti penggunaan computer dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, ia dapat memberikan kemudahan seperti berikut :
Pengajaran lebih terancang
Melibatkan pelbagai deria
Memperkayakan pengalaman
Perluasan batasan komunikasi
Pembelajaran individu
Keseronokan belajar/motivasi
Sumber maklumat
Menolong membentuk gambaran yang betul dalam fikiran murid.
Menguat dan mengekalkan daya ingatan
Menghubungkan yang abstrak kepada konkrit
Memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah
Menjimatkan masa
Membantu murid membentuk konsep dengan lebih mudah serta jelas
Mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran
Selain itu, menurut kajian, peratus penerimaan semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku adalah dipengaruhi oleh penglibatan deria masing-masing.
Deria
% Penerimaan
Mata
70
Hidung
5
Mulut
4
Telinga
15
Rasa/sentuhan
6
4. Dalam fasa “analisis learner”, aspek pelajar adalah diutamakan. Apakah ciri-ciri umum pelajar yang dapat dikaitkan dengan Model ASSURE

Menganalisis ciri pelajar boleh membantu guru memilih media, teknologi dan kaedah yang sesuai dengan pelajar. Sebagai contoh, jika pelajar lemah dalam kemahiran membaca, adalah lebih sesuai menggunakan bahan bukan cetak.

Begitu juga jika pelajar itu lemah dalam menghafal sifir, kaedah latih tubi menggunakan instruksi berbantu computer. Guru harus juga memilih media yang sesuai bagi kumpulan pelajar yang berasal dari kumpulan etnik tertentu atau yang mempunyai budaya atau nilai tertentu.
Bagi pelajar yang tidak atau kurang berminat terhadap pelajaran, guru boleh memilih jenis media yang boleh merangsang pembelajaran seperti pita video, kaedah simulasi atau permainan atau aktiviti yang berasaskan teknologi.

Jika guru memperkenalkan sesuatu konsep baru adalah lebih berkesan menggunakan pengalaman enaktif (pengalaman sebenar, simulasi atau lawatan) atau pengalaman ikonik (Video, CD) seperti yang terdapat dalam Kon Pengalaman Pembelajaran Dale.
Bagi kumpulan heterogenus iaitu kumpulan pelajar yang mempunyai tahap kebolehan atau pengalaman yang sangat berbeza, guru boleh memilih bahan pandang dengar atau multimedia seperti persembahan video atau PowerPoint. Media dan teknologi ini dapat memberi asas kepada kumpulan berkenaan untuk memulakan perbincangan kumpulan atau belajar secara individu.

Terdapat juga keadaan di mana guru tidak mempunyai masa untuk menganalisis pelajar kerana pertama kali bertemu dengan pelajar atau kumpulan itu terdiri dari pelbagai kebolehan dan pengalaman. Dalam situasi ini, guru boleh berbincang lebih awal dengan pelajar atau mendapatkan rekod akademik pelajar supaya dapat ditentukan jenis media dan kaedah yang diperlukan. Penceramah biasanya tidak dapat menganalisis penontonnya dan cara yang paling baik ialah datang lebih awal supaya dapat sedikit maklumat tentang pengetahuan, kemahiran, pengalaman, sikap atau minat mereka.

Soalan 5
Model “Mutiple Intelligence” adalah satu contoh gaya pembelajaran. Terangkan ciri-ciri yang terdapat dalam model ini. Berikan contoh berdasarkan subjek pengkhususan anda.

“Mutiple Intelligence” atau dalam bahasa melayunya ialah pelbagai kecerdasan. Berikut ialah apa yang saya telah pelajari contoh gaya pembelajaran;
Pelbagai Kecerdasan dan Kemahiran Berfikir
Dalam kes ini, para pelajar perlu memahami lapan kecerdasan (eight multiple intelligences) dan kemahiran berfikir yang perlu dikembangkan di kalangan pelajar dalam apa juga bentuk pengajaran, sama ada secara kontekstual atau masteri.
Mengapa Lapan kecerdasan dan kemahiran Berfikir Perlu Dikembangkan?
1. Setiap pelajar mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan yang perlu dikembangkan.
2. kemahiran berfikir adalah penting kerana ia merupakan kemahiran seumur hidup.
3. Untuk menguasai sesuatu yang diajar, para pelajar anda seharusnya mahir berfikir secara kritis dan kreatif, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Bagaimana Lapan Kecerdasan Dikembangkan?
Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Menurut Gardner, kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia, iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Justeru, Dr. Gardner telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa. Kecerdasan-kecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut:
a. Bahasa
b. Logik-Matematik
c. Ruang (spatial)
d. Muzik
e. Kinestatik
f. Interpersonal
g. Intapersonal
h. Nature Smart
Lapan kecerdasan tersebut tidak diajar sebagai satu topik yang berasingan, tetapi dikembangkan secara penyerapan semasa pengajaran dan pembelajaran.
Ciri-ciri lapan kecerdasan boleh digambarkan secara ringkas melalui jadual berikut:
Kecerdasan
Cerdas dalam
Pekerjaan
1. Bahasa
Menulis karangan, sajak, puisi, pantun dan memberi ucapan.
Penulis, penyajak, penceramah
2. Logik Matematik
Menaakul, kiraan, membuat analisis
Saintis, jurutera, akauntan
3. Ruang (spatial)
Mencorak, melukis, mengukir
Pelukis, pengukir
4. Muzik
Mencipta lagu, menyanyi, menikmati muzik, memainkan alat muzik
Pencipta lagu, penyanyi, pemain alat muzik, peminat muzik.
5. Kinestatik
Gerakan, tarian, lakonan, sukan, permainan
Atlet, pemain bola sepak, peninju, penari,, pelakon.
6. Interpersonal
Perhubungan manusia
Diplomat, ahli politik, peniaga
7. Intrapersonal
Nilai murni, pendirian, falsafah
Pengarang, penyajak, ahli falsafah
8. Nature Smart ( Naturalis)
Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna
Petani, Ahli botani, Ahli biologi, Perancang Bandar, Geologist
Guru boleh mengembangkan kecerdasan-kecerdasan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti berkaitan bahasa berkenaan:
i. Pembelajaran koperatif: Mengembangkan kecerdasan interpersonal.
ii. Lakonan, permainan simulasi, dan main peranan: mengembangkan kecerdasan kinestatik, interpersonal, intrapersonal dan mungkin ruang.
iii. Melukis, melakar, membuat gambar rajah atau peta konsep; mengembangkan kecerdasan ruang.
iv. menyanyi lagu, menulis lirik atau seni kata lagu; mengembangkan kecerdasan muzik.
Guru juga boleh memberi tumpuan kepada perkembangan kecerdasan logik matematik seperti kemahiran-kemahiran berikut:
i. Menaakul secara logik.
ii. Membuat kiraan.
iii. Membuat analisis seperti membanding, membeza, mengkelas, menilai, menyusun atur, atau mentafsir.
iv. Membuat sintesis seperti membuat inferens, kesimpulan, hipotesis, rumusan.
v. Membuat keputusan
vi. Menyelesaikan masalah.

Soalan 6
Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran memerlukan kemahiran guru menggunakan media pengajaran semasa memberikan input kepada pelajar penting untuk mendapatkan perhatian pelajar. Pilih kemahiran guru yang sesuai untuk mendapatkan kemahiran pelajar.

Mengapa Guru Perlu Menggunakan Media Pengajaran
Profesionalisme seseorang guru dapat dipertingkatkan dengan pelbagai cara. Salah satu daripada caranya ialah dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan menggunakan media pengajaran semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Banyak kajian dan penyelidikan telah dijalankan di dalam dan luar negara mengenai faedah dan kepentingan media pengajaran dalam pendidikan. Artikel ini akan membincangkan peranan media pengajaran dan faedah kepada guru dan murid. Dengan penggunaan media pengajaran, guru akan dapat dilihat sebagai seorang yang sentiasa proaktif dan menitik beratkan hasil akhir pengajaran yang mana akan dapat membantu murid memahami dan mengingati sesuatu fakta dan ilmu. Menurut kajian, peratus penerimaan semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku adalah dipengaruhi oleh penglibatan deria masing-masing. Deria % Penerimaan Mata 70%, Hidung 5%, Mulut 4%, Telinga 15%, Rasa/sentuhan 6%.
Kepentingan media pengajaran dalam proses pengajaran pembelajaran ialah seperti berikut:
 • Pengajaran lebih terancang
 • Melibatkan pelbagai deria
 • Memperkayakan pengalaman
 • Perluasan batasan komunikasi
 • Pembelajaran individu
 • Keseronokan belajar/motivasi
 • Sumber maklumat
 • Menolong membentuk gambaran yang betul dalam fikiran murid.
 • Menguat dan mengekalkan daya ingatan
 • Menghubungkan yang abstrak kepada konkrit
 • Memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah
 • Menjimatkan masa
 • Membantu murid membentuk konsep dengan lebih mudah serta jelas
 • Mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran
Pemilihan Media Pengajaran Seseorang guru harus tahu dan bijak untuk memilih media pengajaran, faktor-faktor berikut perlu diberikan perhatian:
1. Kesesuaian
2. Peringkat penerimaan/kefahaman
3. Pemerolehan
4. Harga
5. Mutu Kesesuaian
Sebelum memilih sesuatu media pengajaran, guru perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai terlebih dahulu. Contohnya, kalau objektif guru adalah supaya murid mengetahui tentang bunyi sebutan perkataan yang betul di dalam pembelajaran bahasa kedua, dan di samping membetulkan bunyi sebutannya, maka murid perlu mendengarnya sendiri. Oleh itu media yang betul ialah alat perakam audio. Boleh juga alat perakam audio digabungkan dengan carta dan sebagainya jika difikirkan mustahak. Sesuatu media dianggap sesuai jika memenuhi syarat berikut:
 • Memenuhi kehendak isi dan objektif murid
 • Memudahkan kefahaman murid
 • Memerlukan latihan yang minimum untuk menggunakannya
 • Menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang menyeronokkan
 • Mudah diubahsuai dari segi penggunaan serta juga senang dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
 • Selamat digunakan oleh murid
Peringkat penerimaan/kefahaman Mungkin isi kandungan media yang dipilih itu sesuai, tetapi cara penyampaian atau peringkat penerimaan murid adalah tidak setara dengan keupayaan mereka. Dengan lain perkataan media tersebut tidak setanding dengan keupayaan murid untuk menerima dan memahami isi kandungan yang disampaikan oleh media tersebut. Ini berlaku kepada media yang telah siap tersedia oleh pihak-pihak tertentu seperti syarikat pengeluar media tersebut. Untuk mengelakkan perkara ini, media perlulah dihasilkan sendiri oleh guru yang mengajar. Media yang dapat memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep yang hendak disampaikan hendaklah dipilih.

Harga sesuatu media yang hendak digunakan hendaklah diperolehi dengan mudah dan harga yang murah. Media elektronik tidak dapat dinafikan mempunyai keupayaan yang lebih baik walaupun harganya mahal. Sekiranya harga tidak menjadi masalah, pilihlah media yang dapat memberikan kesan yang lebih baik. Kos adalah munasabah dan tidak terlalu membebankan.
Pemerolehan Seseorang guru yang merancang menggunakan media pengajaran, perlu mengenal pasti pemerolehan sesuatu media itu. Adakah media tersebut ada di pusat sumber atau sekolah masing-masing? Bolehkah media tersebut disediakan dengan mudah? Sekiranya mudah diperolehi, akan mendorongkan seseorang guru menggunakannya dengan lebih kerap.
Mutu Sekiranya faktor-faktor di atas sudah dipenuhi, apakah guru akan menolak penggunaan media tersebut kerana mutu yang rendah? Sesuatu objektif pembelajaran tidak akan tercapai sekiranya mutu media yang digunakan itu tidak elok seperti warna, suara dan tulisan yang tidak jelas.
Penghasilan Media Kebanyakan media yang ada di pasaran adalah dipasarkan untuk mencari keuntungan tanpa memenuhi kehendak dan keperluan tertentu guru dan murid. Oleh itu untuk menyediakan media yang sesuai, guru perlulah membuat sendiri. Banyak sekali faedah yang diperolehi dari penghasilan media oleh guru seperti berikut:
Isi kandungan yang sesuai dengan sukatan sekolah
Objektif pengajaran pembelajaran disusun dengan lebih tepat
Jika dilibatkan murid dalam penghasilan media, akan dapat mengukuhkan lagi daya ingatan dan meberikan pengalaman yang berguna kepada murid
Menambahkan koleksi pusat sumber sekolah di samping menjimatkan kos
Beberapa aspek yang perlu dititik beratkan dalam penghasilan media adalah seperti berikut:
Pengetahuan mengenai bahan yang hendak dihasilkan (isi kandungan)
Kemahiran untuk penghasilan
Mempunyai daya kreatif
Tenaga untuk penghasilan
Alatan khas yang diperlukan
Masa
Kos